Супермаркет "Дом мебели"
email

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ ФІРМА «ЄВГО»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА «ЄВГО» (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 65076, місто Одеса, площа Незалежності, будинок, 2, повідомляє, що чергові Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 30 квітня 2016 року о 13.00 год. за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Новомосковська, будинок 19, кімната № 1 (виставковий зал).

Реєстрація учасників буде провадитися 30 квітня 2016 року з 12.00 год. до 12.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 23 квітня 2016 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів проводиться у робочі дні, робочий час з 9.00 год. до 12.00 год. у приймальні Голови ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства – Головко Євген Дмитрович (Голова ліквідаційної комісії Товариства)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

2. Звіт Голови ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 р., затвердження річних результатів діяльності у 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови ліквідаційної комісії.

3. Звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства.

4. Звіт та висновки Ліквідаційної комісії Товариства по річному звіту та балансу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства.

5. Затвердження річного звіту, балансу та річної фінансової звітності Товариства за 2015 р., затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів – 76; 85 основні засоби – 0; 0; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; відсутні; запаси – 0; 0; сумарна дебіторська заборгованість – 72; 71; грошові кошти та їх еквіваленти – 4; 14; нерозподілений прибуток (збиток) – (1422); (1393); власний капітал – (422); (393) статутний капітал – 1000; 1000; довгострокові зобов’язання – відсутні; відсутні; поточні зобов’язання – 498; 477 чистий прибуток (збиток) –(29); 3 середньорічна кількість акцій (шт.) – 2000; 2000; кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) –0; 0.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів шляхом подання відповідного звернення у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства.

Голова ліквідаційної комісії ПАТ Фірма «ЄВГО» Головко Є.Д.


Офисная мебель    Итальянская мебель    Отечественная мебель    Постельные принадлежности    Освещение
О доме мебели     Контакты     Карьера     Кредит     Дилерская сеть     Производство мебели     Ссылки

BANNER


Copyright © 2005 "ЕВГО"      Дизайн и разработка PROFI Studio