Супермаркет "Дом мебели"
email

«ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ ПАТ ФІРМА «ЄВГО»!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФІРМА «ЄВГО» (далі – Товариство), місцезнаходження Товариства: 65076, місто Одеса, площа Незалежності, будинок, 2, повідомляє, що чергові Загальні збори Товариства (далі – Загальні збори) відбудуться 30 квітня 2015 року о 13.00 год. за адресою: Одеська область, м. Одеса, вулиця Новомосковська, будинок 19, кімната № 1 (виставковий зал).

Реєстрація учасників буде провадитися 30 квітня 2015 року з 12.00 год. до 12.45 год. за місцем проведення Загальних зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах 23 квітня 2015 року. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах, акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (бажано – паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах, оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо Загальних зборів проводиться у робочі дні, робочий час з 9.00 год. до 12.00 год. у приймальні Голови ліквідаційної комісії за місцезнаходженням Товариства. Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства – Головко Євген Дмитрович (Голова ліквідаційної комісії Товариства)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування)

  • Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
  • Звіт Голови ліквідаційної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 р., затвердження річних результатів діяльності у 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови ліквідаційної комісії.
  • Звіт Ліквідаційної комісії Товариства про результати діяльності Товариства у 2014 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства.
  • Звіт та висновки Ліквідаційної комісії Товариства по річному звіту та балансу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ліквідаційної комісії Товариства.
  • Затвердження річного звіту, балансу та річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 р. Прийняття рішення про виплату дивідендів.

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності за звітний та попередній період відповідно (тис. грн.): усього активів – 85; 82; основні засоби – 0; 0; довгострокові фінансові інвестиції – відсутні; відсутні; запаси – 0; 0; сумарна дебіторська заборгованість – 70; 76; грошові кошти та їх еквіваленти – 14; 5; нерозподілений прибуток (збиток) – (1393); (1396); власний капітал – (393);(396); статутний капітал – 1000; 1000; довгострокові зобов’язання – відсутні; відсутні; поточні зобов’язання – 477;474; чистий прибуток (збиток) –3; (1001); середньорічна кількість акцій (шт.) – 2000; 2000; кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт.) – відсутні; відсутні; загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду – відсутні; відсутні; чисельність працівників на кінець періоду (осіб) –0; 0.

Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів шляхом подання відповідного звернення у письмовій формі за місцезнаходженням Товариства.

Голова ліквідаційної комісії ПАТ Фірма «ЄВГО» Головко Є.Д.
Офисная мебель    Итальянская мебель    Отечественная мебель    Постельные принадлежности    Освещение
О доме мебели     Контакты     Карьера     Кредит     Дилерская сеть     Производство мебели     Ссылки

BANNER


Copyright © 2005 "ЕВГО"      Дизайн и разработка PROFI Studio